piątek, 14 lutego 2014

Poradnik młodego internauty cz. 5 pt. Wy jesteście najważniejsi i wasze zdrowie, komputer i internet to tylko narzędzie.
Piąty odcinek poradnika nosi tytuł : „Wy jesteście najważniejsi i wasze zdrowie, komputer i internet to tylko narzędzie. Stanowi on podsumowanie omawianych treści związanych z bezpiecznym i pożytecznym srefowaniem po sieci. Musimy sobie wszyscy uświadomić że komputer i Internet to tylko narzędzia i to bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia jeżeli posługujemy się nimi w nieodpowiedni sposób poświęcając im zbyt dużo naszego czasu co z kolei może doprowadzić do ,,sieciocholizmu" czyli uzależnienia od komputera i Internetu. 

The fifth section of the handbook titled: "You are the most important and your health, your computer and the Internet is just a tool." It provides a summary of these content related to safe and useful srefowaniem the web. We must all realize that the computer and the Internet is just a tool and it is very dangerous to our health if we use them in the wrong way giving them too much of our time, which in turn can lead to,, sieciocholizmu "or reliance on computers and the Internet.

  

Poradnik młodego internauty cz. 4 pt. Netykieta , czyli bądź kulturalny w sieci.Czwarty odcinek poradnika nosi tytuł :Netykieta , czyli bądź kulturalny w sieci. Dowiemy się tutaj jak doszło do powstania netykiety i dlaczego  od poznania jej zasad  tak naprawdę powinniśmy rozpocząć  naszą przygodę z Internetem.  Przestrzeganie tych reguł w trakcie korzystania z sieci pokaże, że jesteśmy dobrze wychowani, a nie przestrzeganie ich przez innych użytkowników ostrzeże nas przed ich złymi zamiarami.


The fourth section of the guide is entitled "Netiquette, or cultural or online." We'll find out here how the origins of netiquette and why the knowledge of its principles really need to start our adventure to the Internet. Compliance with these rules when using the network will show that we are well-behaved, and failure to comply with them by others warn us against their evil intentions.

Poradnik młodego internauty cz. 3 pt. Nie wszystko złoto, co się świeci.

Trzeci odcinek poradnika nosi tytuł :  Nie wszystko złoto, co się świeci. Poruszane są tu kwestie związane  ze zbyt dużym zaufaniem a wręcz naiwnością jaką kierują się młodzi użytkownicy sieci w trakcie korzystania z usług internetowych oraz zakupów tzw. „online”. Można też zobaczyć i usłyszeć jakie mogą być następstwa bezmyślnego klikania .


The third section of the guide is entitled "Not all gold that glitters." It touches issues here with too much confidence and even naivety that guided the young Internet users when using online services and purchases so. "Online". You can also see and hear what might be the consequences of mindless clicking.
 


Poradnik młodego internauty cz. 2 pt. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie klawiatury.Drugi odcinek poradnika nosi tytuł :  Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie klawiatury. . Zaprezentowane w nim jest szereg zagrożeń czyhających na  młodego nieświadomego użytkownika Internetu. Prowadzący odcinek wskazuje na ogromne zagrożenia płynące z nawiązywania znajomości przez Internet oraz przedstawia zasady dzięki, którym można się przed nimi ochronić.    


The second section of this guide titled: "You never know who is on the other side of the keyboard.". It is presented in a series of threats lurking on the unconscious young Internet user. Teacher section shows the huge risks of making acquaintances on the Internet and sets out the principles through which you can protect against them. .

Poradnik młodego internauty cz. 1 pt. Internet oknem na świat.Pierwszy odcinek poradnika nosi tytuł:  Internet oknem na świat. Przedstawiona w nim zostaje historia powstania światowej sieci internetowej oraz jej znaczenie dla rozwoju informacji i komunikacji - począwszy od pojawienia się pierwszych komputerów poprzez próby ich łączenia w celu wymiany informacji aż po pojawienie się współczesnej strony internetowej i programu do jej odczytywania czyli przeglądarki internetowej.The first section of the guide is entitled "Internet window on the world". It is presented in the history of the World Wide Web and its importance for the development of information and communication - from the appearance of the first computers by trying to combine them in order to exchange information, to the emergence of a modern website and its reading program or web browser.